Wiedza dla Inwestorów

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Jak budować domu na grun­cie rol­nym ? Budowa domu jed­norodzin­nego na grun­cie rol­nym nie jest prob­le­mem, pod warunk­iem obow­iązu­jącego planu miejs­cowego dla danej dzi­ał­ki. Przyzwycza­iłem się do sytu­acji, że sprawę odrol­nienia bierze na siebie gmi­na, starost­wo, które…

kolbudy biuro projektowe analiza zagospodarowania

kolbudy biuro projektowe analiza zagospodarowania

Anal­iza Planu Zagospo­darowa­nia w obszarze przy obwod­ni­cy Trójmi­as­ta Przykład­owo : Na dzi­ałce 1000 m² zabudu­jesz domem max. 25% tj. 250 m², powierzch­nię bio­log­icznie czyn­ną win­na być min. 50% tj. 500 m², inten­sy­wność zabu­dowy maksy­mal­nie 0,5 czyli domu powyżej 500 m²…

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Anal­iza terenu — Wys­pa Sobieszews­ka Zapisy kar­ty terenu 195–11 w punkcie 7. są nie jed­noz­naczne i nie wprost ale potenc­jal­nie ogranicza­ją swo­bodne budowanie na tym tere­nie. cytat “nowe siedliska mogą być lokali­zowane w sąsiedztwie ist­nieją­cych oraz w pasie…

teren zabudowy Pruszcz Gdański zmiany Straszyn

Anal­iza terenu pod zabu­dowę część Wyżyn­na Przeglą­da­jąc Uch­wałę Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdańs­ki z dnia 10 sierp­nia 2005 r. natrafiłem ciekawą roz­bieżność planisty­czną doty­czącą miejs­cowego planu zagospo­darowa­nia przestrzen­nego Gminy Pruszcz Gdańs­ki — część…

teren zabudowy w Nowym Targu

teren zabudowy w Nowym Targu

Anal­iza terenu i możli­woś­ci zabu­dowy Teren 10.1 UT sąsiadu­je z 9.1MT Ograniczenia pod­sta­wowe : Teren przez­nac­zony pod usłu­gi turysty­czne ( patrz ustawa o usłu­gach turysty­cznych ) oraz funkcji pomoc­niczych turystyce. Min­i­malne podzi­ały dzi­ałek nieru­chomoś­ci dla funkcji…

Share This