tereny na Wsypy Sobieszewskiej

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Anal­iza terenu — Wys­pa Sobieszews­ka Zapisy kar­ty terenu 195–11 w punkcie 7. są nie jed­noz­naczne i nie wprost ale potenc­jal­nie ogranicza­ją swo­bodne budowanie na tym tere­nie. cytat “nowe siedliska mogą być lokali­zowane w sąsiedztwie ist­nieją­cych oraz w...
teren zabudowy w Nowym Targu

teren zabudowy w Nowym Targu

Anal­iza terenu i możli­woś­ci zabu­dowy Teren 10.1 UT sąsiadu­je z 9.1MT Ograniczenia pod­sta­wowe : Teren przez­nac­zony pod usłu­gi turysty­czne ( patrz ustawa o usłu­gach turysty­cznych ) oraz funkcji pomoc­niczych turystyce. Min­i­malne podzi­ały dzi­ałek...