teren zabudowy w Nowym Targu

teren zabudowy w Nowym Targu

Analiza terenu i możliwości zabudowy Teren 10.1 UT sąsiaduje z 9.1MT Ograniczenia podstawowe : Teren przez­nac­zony pod usłu­gi turysty­czne ( patrz ustawa o usłu­gach turysty­cznych ) oraz funkcji pomoc­niczych turystyce. Min­i­malne podzi­ały dzi­ałek...

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Jak budować domu na gruncie rolnym ? Budowa domu jed­norodzin­nego na grun­cie rol­nym nie jest prob­le­mem, pod warunk­iem obow­iązu­jącego planu miejs­cowego dla danej dzi­ał­ki. Przyzwycza­iłem się do sytu­acji, że sprawę odrol­nienia bierze na siebie gmi­na,...