tereny na Wsypy Sobieszewskiej

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Anal­iza terenu — Wys­pa Sobieszews­ka Zapisy kar­ty terenu 195–11 w punkcie 7. są nie jed­noz­naczne i nie wprost ale potenc­jal­nie ogranicza­ją swo­bodne budowanie na tym tere­nie. cytat “nowe siedliska mogą być lokali­zowane w sąsiedztwie ist­nieją­cych oraz w...
teren zabudowy w Nowym Targu

teren zabudowy w Nowym Targu

Anal­iza terenu i możli­woś­ci zabu­dowy Teren 10.1 UT sąsiadu­je z 9.1MT Ograniczenia pod­sta­wowe : Teren przez­nac­zony pod usłu­gi turysty­czne ( patrz ustawa o usłu­gach turysty­cznych ) oraz funkcji pomoc­niczych turystyce. Min­i­malne podzi­ały dzi­ałek...

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Jak budować domu na grun­cie rol­nym ? Budowa domu jed­norodzin­nego na grun­cie rol­nym nie jest prob­le­mem, pod warunk­iem obow­iązu­jącego planu miejs­cowego dla danej dzi­ał­ki. Przyzwycza­iłem się do sytu­acji, że sprawę odrol­nienia bierze na siebie gmi­na,...
Share This