Budowa hotelu, czyli od czego zacząć projektowanie hotelu ?

Jeżeli zamierza­sz budować hotel lub zmienić użytkowanie ist­niejącego obiek­tu na hotel, to powinieneś zapoz­nać się z wymoga­mi prawny­mi hotelu.

Usługi Hotelarskie w ustawie usługi turystyczne

Ws prowadzenia dzi­ałal­noś­ci usług turysty­cznych patrz hote­lars­kich zdobędziesz z lek­tu­ry ustawa o usłu­gach turysty­cznych.

Musisz wiedzieć, że ewidencję obiek­tów hote­lars­kich prowadzi marsza­łek wojew­ództ­wa ( urząd wojew­ódz­ki ). Kat­e­gorię hotelom nada­je także marsza­łek województwa.

Szczegóły ws Usług Hote­lars­kich zna­jdziesz w Art. 35 — Art.45 ustawy o usłu­gach turysty­cznych.
Hotel posi­a­da min. 10 pokoi, w tym więk­szość poko­je jed­no- i dwu­osobowe wraz z usługa­mi związany­mi z pobytem klientów.

Jak wyglądają Obiekty Hotelarskie ?

Więcej o pro­jek­towa­niu hoteli i gwiazd­kach hotelowych

Roz­porządzenia jak mają wyglą­dać obiek­ty hoteli :

  • Roz­porządze­nie Min­is­tra Sportu i Turysty­ki z dnia 30 sierp­nia 2013 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie obiek­tów hote­lars­kich i innych obiek­tów, w których są świad­c­zone usłu­gi hote­larskie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001113
  • Obwieszcze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki z dnia 24 sty­cz­nia 2006 r. w spraw­ie ogłoszenia jed­no­litego tek­stu roz­porządzenia Min­is­tra Gospo­dar­ki i Pra­cy w spraw­ie obiek­tów hote­lars­kich i innych obiek­tów, w których świad­c­zone są usłu­gi hote­larskie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060220169
  • Roz­porządze­nie Min­is­tra Sportu i Turysty­ki z dnia 16 listopa­da 2011 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w spraw­ie obiek­tów hote­lars­kich i innych obiek­tów, w których są świad­c­zone usłu­gi hote­larskie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112591553
  • Roz­porządze­nie Min­is­tra Gospo­dar­ki i Pra­cy z dnia 19 sierp­nia 2004 r. w spraw­ie obiek­tów hote­lars­kich i innych obiek­tów, w których są świad­c­zone usłu­gi hote­larskie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041881945

Jak wybudować hotel — biznes plan hotelu czy projekt hotelu ?

Budowę hotelu musisz poprzedz­ić biznes planem hotelu. Bez przy­go­towa­nia wstęp­nego pro­jek­tu hotelu, Twój biznes plan hotelu nie będzie wiele wart.
Obec­ne przepisy Zagospo­darowa­nia Terenu wyma­ga­ją porady pro­fesjon­al­nego architek­ta, który odpowie jakie hotel moż­na wybu­dować na danej dzi­ałce nieruchomości.

Prawo Budowlane, a nazwa Hotel ?

Hotel w Praw­ie Budowlanym zna­jdziesz w Załączniku Kat­e­go­ria IV

 

  • Kat­e­go­ria IV — budyn­ki zak­wa­terowa­nia turysty­cznego i rekrea­cyjnego : hotele, motele, pen­sjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska,
  • Kat­e­go­ria IX — budyn­ki inter­naty, bursy, domy studenckie
  • Kat­e­go­ria XI — sana­to­ria, hos­pic­ja, domy pomo­cy, domy opie­ki społecznej, domy ren­cisty, schro­niska dla bez­dom­nych, hotele robotnicze

W roz­porządze­nie ws. jaki powin­ny być budyn­ki do prawa budowlanego infor­ma­c­je zna­jdziesz w definicji “budynku zamieszka­nia zbiorowego” :  par.3.5) budynek zamieszka­nia zbiorowego to budynek w którym okre­sowo prze­by­wa­ją ludzie, w tym hotele, motele, pen­sjonaty, domy wypoczynkowe, domy wycieczkowe, schro­niska młodzieżowe, schro­niska, inter­naty, domy stu­denck­ie i inne nie związane z turystyką i hotelarstwem.

Share This