Jak budować domu na gruncie rolnym ?

Budowa domu jed­norodzin­nego na grun­cie rol­nym nie jest prob­le­mem, pod warunk­iem obow­iązu­jącego planu miejs­cowego dla danej dzi­ał­ki. Przyzwycza­iłem się do sytu­acji, że sprawę odrol­nienia bierze na siebie gmi­na, starost­wo, które uch­wal­iło planem miejs­cowy z określe­niem terenu inne niż rolne.

Nieste­ty od połowy 2014 roku, pro­ce­du­ra odrol­nienia wró­ciła. Inwest­or wypeł­nia wniosek i skła­da do Starost­wa, a Starost­wo umarza postępowanie i wszyscy są zad­owoleni … no może tylko ja będę czuł, że czegoś nie rozu­miem.

Nowe odrol­nienia wynika­ją z ustawy o ochronie grun­tów rol­nych, szczegóły dla Gdańs­ka zna­jdziesz w szarym “box­ie” na stron­ie http://firmy.dom-projekty.pl/business/jak-uzyskac-pozwolenie-na-budowe-domu-jednorodzinnego-architekci-gdansk/

Czy Plan Miejscowy to przepisy miejscowe, które określają zagospodarowanie terenu ?

Prowadzę pro­jekt domu jed­norodzin­nego na tere­nie z planem miejs­cowym i w takich sytu­ac­jach “urzędy” różnie pod­chodzą do tej sprawy. Jedne rozstrzy­ga­ją o “automaty­cznym” przek­sz­tałce­niu, a inne potrze­bu­ją doku­men­tów.

Obec­nie sytu­ac­ja, “unor­mowała się” ponieważ wszyscy muszą wykony­wać ustawę o ochronie grun­tów rol­nych, nieza­leżnie na ich przez­nacze­nie w planie miejs­cowym oraz z nieza­leżnie na ich lokaliza­cję.

Wg mnie jeżeli plan miejs­cowy określa, przez­nacze­nie terenu np. pod budowę domów mieszkalnych to dlaczego nałożono obow­iązek przy­go­towa­nia doku­men­tów związanych z odrol­nie­niem?

Obec­nie sytu­ac­ja odrol­nienia wszys­t­kich dzi­ałek, także na ter­e­nach miejs­kich to całkowicie niezrozu­mi­ały wymóg prawny.
Co za sens, aby wszyscy właś­ci­ciele musieli odral­ni­ać grunty, które są przez­nac­zone pod budowę ?

Jak następuje wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czyli jak odrolnić działkę ?

Pro­ce­durę odrol­nie­nie dzi­ał­ki zna­jdziesz w gminie, przykład­owa pro­ce­du­ra dla Pruszcza Gdańskiego http://firmy.dom-projekty.pl/business/dokumenty-potrzebne-do-budowy-domu-w-pruszczu-gdanskim-architekt-w-powiecie-gdanskim/

Pro­ce­du­ra w schema­cie to :

- zna­jdź spec­jal­istę ds. gle­boz­naw­st­wa,

- zleć Opinię doty­czącą pochodzenia gle­by,

- złóż Wniosek do gminy/starostwa od wyłącze­niu z pro­dukcji rol­nej,

i czekaj na Umorze­nie Postępowa­nia lub wydanie Decyzji,

- Odbierz Decyzję admin­is­tra­cyjną o wyłącze­niu z pro­dukcji rol­nej i czekaj 14 dni na upra­wom­oc­nie­nie 🙂

Share This