tereny na Wsypy Sobieszewskiej

tereny na Wsypy Sobieszewskiej

Anal­iza terenu — Wys­pa Sobieszewska Zapisy kar­ty terenu 195–11 w punkcie 7. są nie jed­noz­naczne i nie wprost ale potenc­jal­nie ogranicza­ją swo­bodne budowanie na tym terenie. cytat “nowe siedliska mogą być lokali­zowane w sąsiedztwie ist­nieją­cych oraz w pasie...