Analiza terenu i możliwości zabudowy

Teren 10.1 UT sąsiaduje z 9.1MT

Ograniczenia podstawowe :

Teren przez­nac­zony pod usłu­gi turysty­czne ( patrz ustawa o usłu­gach turysty­cznych ) oraz funkcji pomoc­niczych turystyce.

Min­i­malne podzi­ały dzi­ałek nieru­chomoś­ci dla funkcji pen­sjona­towej 1200 m².
Dachy dwus­pad­owe i pochodne o kątach od 30 do 50 stop­ni, ale dla budynków usłu­gowych dachy mogą być ksz­tał­towane indywidualnie.
Ograniczenia w zabu­dowie dzi­ał­ki : powierzch­nia zabu­dowy max. 30% dzi­ał­ki oraz min. 40% powierzch­ni bio­log­icznie czynnej.
Wysokość zabu­dowy usłu­gowej turysty­cznej ogranic­zono do wysokoś­ci 15m.

Przykład możliwości zabudowy budynkiem hotelowym / GD-3024–10 SIZE1812(28,5.64) /:

Posi­ada­jąc dzi­ałkę 1800 m² moż­na na niej maksy­mal­nie wybu­dować budynek o powierzch­ni zabu­dowy 540 m².
Wysokość 15m umożli­wia wybu­dowanie budynku nawet 5 kondy­gna­cyjnego ( 5 x 3,0m =15,0m ).
Dla 5 kondy­gnacji Kubatu­ra takiego budynku = 8100 m³, powierzch­nia całkowi­ta = 2700 m².
Dla 4 kondy­gnacji Kubatu­ra takiego budynku = 8100 m³, powierzch­nia całkowi­ta = 2160 m².

Z powierzch­ni 540 m² ok. 150 m² zajmie kon­strukc­ja budynku, klat­ka schodowa z kory­tarza­mi ok. 150 m².
Wstęp­nie moż­na osza­cow­ać, że na każdej kondy­gnacji przewidu­je się ok. 7 pokoi 1–2 osobowych o powierzch­ni 20 m².

Przykład­owo dla dzi­ał­ki 1800 m² (540 m² zabu­dowy) wstęp­ne wyliczenia w zakre­sie inten­sy­wnoś­ci zabudowy :
wari­ant 1 — budynek 4 kondy­gna­cyjny z 20 poko­ja­mi 1–2 osobowy­mi ( wstęp­nie należy uznać to rozwiązanie za optymalne )
wari­ant 2 — budynek 5 kondy­gna­cyjny z 30 poko­ja­mi 1–2 osobowy­mi ( w prak­tyce może być nie do zaprojektowania )
- dla obu wari­antów założono że na parterze zna­j­du­je się recepc­ja i restauracja/gastronomia.
ps. sza­cunkowe obliczenia nie zastąpią wyko­na­nia kon­cepcji przestrzen­nej z rozmieszcze­niem wszys­t­kich pokoi noclegowych.

Informacje o zagospodarowaniu terenu :

Link do Planu miejs­cowego działki

Mias­to Nowy Targ —  strona urzę­du Mias­to Nowy Targ

Starost­wo Nowotarskie — Starost­wo Nowotarskie poz­wole­nia na budowę

miejs­cowość Kluszkow­ce : pod­sta­wowe infor­ma­c­je https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluszkowce

mapa-nowy-targ-kluszkowice-geoportal-1

mapa-kluszkowce-zabudowalegenda-planu-kluszkowce

Share This