Analiza terenu — Wyspa Sobieszewska

Zapisy kar­ty terenu 195–11 w punkcie 7. są nie jed­noz­naczne i nie wprost ale potenc­jal­nie ogranicza­ją swo­bodne budowanie na tym terenie.
cytat “nowe siedliska mogą być lokali­zowane w sąsiedztwie ist­nieją­cych oraz w pasie przyle­ga­ją­cym do ulic i dróg publicznych”

Wniosek dla terenu 195–11 : jeżeli nie posi­adasz dzi­ał­ki przy uli­cy lub przy zabu­dowanej dzi­ałce, możesz mieć kłopo­ty z uzyskaniem poz­wole­nia na budowę.
W razie rozwia­nia wąt­pli­woś­ci warto udać się na spotkanie z urzę­dem i próbować się dowiedzieć jak ten zapis wyglą­da w praktyce.

karta-terenu-195-11

Materiały bazowe ze stron Miasta Gdańsk

http://www.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/24-Wyspa-Sobieszewska,a,5040

mapa-wyspa-sobieszewo-dzialki plan-miejscowy-planowanie-inwestycji

Share This